Grudzień 6, 2023

Producent ciepła otrzymał ogromną karę za nierozliczenie emisji CO2

EC Będzin Wytwarzanie, spółka zależna EC Będzin, otrzymała decyzję Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach o wymierzeniu jej kary blisko 248 mln zł za nierozliczenie w terminie emisji CO2 za 2020 rok.

Giełdowa spółka EC Będzin podała, że została poinformowana przez jej spółkę zależną EC Będzin Wytwarzanie o otrzymaniu przez nią 5 grudnia 2023 od pełnomocnika ważnej informacji.

EC Będzin Wytwarzanie dostała ponad 247 mln zł kary za nierozliczone emisje CO2

4 grudnia 2023 r. do pełnomocnika EC Będzin Wytwarzanie została doręczona decyzja administracyjna „Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wymierzeniu EC Będzin Wytwarzanie administracyjnej kary pieniężnej” w wysokości nieco ponad 247,827 mln zł.

To kara, jak wynik z komunikatu EC Będzin, „za niedokonanie rozliczenia wielkości emisji w terminie, o którym mowa w art. 92 ust. 1 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, za rok 2020 okresu rozliczeniowego 2013-2020” przez EC Będzin Wytwarzanie.

Od powyższej decyzji EC Będzin Wytwarzanie może odwołać się do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

– Przed upływem (…) terminu decyzja nie ma charakteru ostatecznego i nie podlega wykonaniu. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od spółki zależnej, zarząd spółki zależnej zdecydował o wniesieniu odwołania od przedmiotowej decyzji administracyjnej – podała giełdowa spółka.

Według EC Będzin kara jest odzwierciedleniem głębszego problemu systemowego

EC Będzin w związku z opisywaną decyzją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ) wydała komunikat.

Stwierdza w nim, że chociaż decyzja WIOŚ jest odzwierciedleniem głębszego problemu systemowego, z jakim boryka się cały sektor energetyczny w Polsce.

– Najlepszą ilustracją tego problemu są wyniki finansowe EC Będzin Wytwarzanie sp. z o. o. za rok 2022. W tym okresie łączne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 321 668 000,00 zł, podczas gdy łączny koszt zakupu paliwa niezbędnego do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz wartość certyfikatów EUA koniecznych do rozliczenia uprawnień do emisji CO2 wyniósł łącznie 395 493 000,00 zł, co w przypadku zakupu certyfikatów CO2 spowodowałoby deficyt w wysokości -73 825 000,00 zł (nie licząc pozostałych kosztów działalności operacyjnej) – czytamy w komunikacie EC Będzin.

Spółka wskazuje ponadto że „należy przy tym pamiętać, że suma uzyskanych przychodów jest konsekwencją wysokości taryfy za ciepło ustanowionej dla EC Będzin Wytwarzanie sp. z o. o. przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) oraz cen energii elektrycznej na giełdzie (RDN)”.

– Jest to jasny sygnał, że obecny sposób realizowania polityki klimatycznej przyjętej przez Unie Europejską i polski Rząd stawia firmy takie jak EC Będzin Wytwarzanie sp. z o. o. przed zadaniem niemożliwym do zrealizowania i oderwanym od realiów ekonomicznych i gospodarczych pozostających poza naszą kontrolą – komentuje EC Będzin.

Dalej firma stwierdza w komunikacie, że „obciążanie polskich firm energetycznych tak istotnymi karami finansowymi za niewykonanie obowiązków niemożliwych do zrealizowania spowoduje destabilizacje rynku energetycznego w Polsce i w dalszej perspektywie może grozić upadkiem polskiego sektora energetycznego”.

Podaje też, że ” prognozy wskazują, że ceny certyfikatów CO2 będą istotnie rosnąć w niekontrolowany sposób, co tylko spowoduje dalsze pogłębianie opisywanego problemu komplikując sytuację finansową sektora energetycznego w Polsce”. – Jest to zatem kwestia wymagający uwagi i interwencji na poziomie krajowym. W związku z powyższym, EC Będzin apeluje do rządzących o podjęcie działań mających na celu przemyślaną reformę sposobu wdrażania polityki klimatycznej, tak aby uwzględnić realia ekonomiczne firm energetycznych oraz strategiczne znaczenie niezależności energetycznej Polski. Nasza sytuacja, jako jednej z pierwszych elektrociepłowni dotkniętych karą, jest sygnałem, że problem jest szerszy i może spowodować efekt domina dla całego sektora energetycznego w Polsce- czytamy w komunikacie. EC Będzin Wytwarzanie ma problemy z rozliczaniem emisji CO2 nie tylko za 2020 rok.

EC Będzin Wytwarzanie, która do niedawna działała pod firmą Elektrociepłownia Będzin ma problemy z rozliczaniem emisji CO2 nie tylko za 2020 rok. Wskazywał na to biegły rewident UHY ECA Audyt w raporcie z przeglądu sprawozdania finansowego EC Będzin za I półrocze 2023.

Podał wtedy, że 23 września 2021 roku Elektrociepłownia Będzin, czyli obecna EC Będzin Wytwarzanie, otrzymała od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach informację o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za niedokonanie rozliczenia w terminie wielkości emisji za rok 2020 okresu rozliczeniowego 2013-2020. 

– Liczba uprawnień, które nie zostały umorzone to 514 571. Na spółce zależnej ciąży ryzyko nałożenia kar wynikających z artykułu 104 Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w szacunkowej wartości 289 mln zł – stwierdził wtedy audytor. 

Stwierdził też, że obecna EC Będzin Wytwarzanie nie dokonała rozliczenia kolejnych 512 840 praw do emisji CO2 za 2021 rok oraz 426 833 praw za 2022.

– Szacunkowa wartość kary z tego tytułu wynosi odpowiednio 285 mln zł za 2021 rok oraz 221 mln zł za 2022 rok. Grupa kapitałowa nie utworzyła w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym rezerw na potencjalne kary – poinformował audytor. 

– Grupa kapitałowa nie jest w stanie w najbliższym czasie wygenerować przepływów pieniężnych, które pozwoliłyby jej na spłatę grożących jej kar oraz rozliczenia nieumorzonych historycznie praw do emisji CO2 za lata 2020-2022, co może spowodować brak możliwości kontynuowania działalności przez Grupę Kapitałową w przypadku realizacji negatywnego scenariusza – ocenił audytor w raporcie. Akcje EC Będzin około godziny 16.30 traciły dziś nieco ponad 2 proc. i były wyceniane na 40,8 zł. Pod koniec sesji giełdowej notowania spółki odrobiły jednak część strat, które na zamknięciu wyniosły 0,96 proc. przy wycenie jednej akcji wynoszącej 41,4 zł.

EC Będzin to spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład grupy kapitałowej EC Będzin wchodzi Elektrociepłownia Będzin dostarczająca ciepło do miast Zagłębia Dąbrowskiego, czyli Czeladzi oraz Będzina i części Sosnowca. Głównym odbiorcą ciepła jest Tauron Ciepło. 

 

źródło: wnp.pl

Partnerzy