Wrzesień 26, 2010

Zalety ciepłej wody użytkowej

Ciepła woda użytkowa to:

BEZPIECZEŃSTWO

Największym zagrożeniem dla użytkowników urządzeń gazowych w istniejących budynkach mieszkalnym wielorodzinnych jest:

  • Tlenek węgla (czad) – W przypadku braku dopływu powietrza niezbędnego do spalania gazu, może wystąpić spalanie niezupełne, co oznacza występowanie w spalinach gazów palnych. Zazwyczaj takim gazem jest tlenek węgla – bezbarwny i bezwonny, a przez to niezwykle groźny. Stężenie 0,2% tlenku węgla stanowi dawkę śmiertelną.
  • Spadek koncentracji tlenu w atmosferze – Wskutek złej wentylacji, będącej efektem pogarszającego się stanu technicznego przewodów kominowych oraz doszczelniania mieszkań (np.  docieplanie czy też wymiana stolarki na tę nieposiadającą stosownych rozwiązań) następuje zmniejszenie ilości tlenu w powietrzu.
  • Zagrożenie wybuchem – Pomimo okresowych przeglądów instalacji gazowej, wciąż istnieje ryzyko wystąpienia nieszczelności, niekontrolowanego wycieku gazu, a w konsekwencji wybuchu.

Podgrzewanie wody wodociągowej odbywa się poza mieszkaniami użytkowników, w wymienniku ciepła. Dzięki temu z łazienek i kuchni można usunąć indywidualne podgrzewacze wody, co niweluje ryzyko zatrucia, wybuchu gazu czy porażenia prądem.

WYGODA

Ciepła woda użytkowa zapewnia mieszkańcom odpowiednią, stałą temperaturę wody, bez konieczności czekania do momentu, gdy z rur spłynie woda zimna. W rurach bez przerwy krąży bowiem podgrzana woda, z której po odkręceniu zaworu, można natychmiast korzystać.

Co ważne, w przeciwieństwie do niektórych innych źródeł, centralna ciepła woda przygotowywana w wymiennikowni daje możliwość jednoczesnego korzystania z niej przez wielu użytkowników.

Ze względu na ciągłość dostaw ciepła sieciowego, które jest dostarczane przez cały rok, z ciepłej wody użytkowej można korzystać przez 365 dni w roku.

Użytkownicy ciepłej wody użytkowej podgrzanej ciepłem sieciowym, z uwagi na fakt, że urządzenia służące do jej podgrzania znajdują się w pomieszczeniach technicznych, a nie mieszkaniach, zyskują dodatkową przestrzeń do zagospodarowania, a konieczność dbania o urządzenia i regularne przeglądy spada na dystrybutora.

EKOLOGIA

Ciepło sieciowe, które podgrzewa wodę użytkową, jest ekologiczne. Wytwarza się je i dostarcza, stosując najnowocześniejszą technologię. Dzięki temu uzyskuje się niski wskaźnik strat energii w trakcie dostarczania ciepła i redukcję emisji do atmosfery szkodliwych związków chemicznych.

Dzięki wykorzystaniu ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej do atmosfery emitowane jest co najmniej 20% mniej dwutlenku węgla w porównaniu do starego systemu podgrzewania wody.

EKONOMIA

Koszty podgrzania wody ciepłem sieciowym są porównywalne do kosztów gazu zużytego do podgrzania analogicznej ilości wody, a uwzględniając koszty  obowiązkowych przeglądów, usług serwisowych i amortyzacji piecyka gazowego okazują się bezkonkurencyjne.

Jednostkowy koszt podgrzania wody, przy założeniu, że na mieszkanie przypada 2,81 osoby; zużycie ciepłej wody – 60l/os/24h.

Dodatkowo porównanie dynamiki zmian kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o gaz ziemny i ciepło sieciowe przemawia zdecydowanie na korzyść ciepła sieciowego:

W 2014 roku TNS Polska przeprowadziło badanie satysfakcji użytkowników centralnej ciepłej wody użytkowej w budynkach, gdzie inwestycja została zrealizowana. Zmiana pozyskiwania ciepłej wody na centralną ciepłą wodę spełniła oczekiwania niemal wszystkich mieszkańców budynków objętych badaniem. Zdecydowana większość (98%) respondentów deklaruje, że gdyby jeszcze raz podejmowała decyzję o zmianie sposobu pozyskiwania ciepłej wody, wybrałaby centralną ciepłą wodę. 95% użytkowników poleciłoby zmianę posiadanego podgrzewacza gazowego na ciepło sieciowe do celów grzewczych.

Partnerzy