Grudzień 5, 2018

CEZ Skawina na rzecz czystego powietrza

Dla mieszkańców Krakowa i Skawiny trzy biało-czerwone kominy elektrowni CEZ Skawina są integralną częścią podkrakowskiego krajobrazu. Już od ponad 60 lat zakład produkuje energię elektryczną i cieplną niezbędną do funkcjonowania wielu budynków. W jaki sposób inwestycje elektrowni sprzyjają ochronie środowiska?

Siła Grupy CEZ

W 2006 roku Elektrownia Skawina weszła w skład Grupy CEZ, jednego z największych koncernów energetycznych w Europie. Po przejęciu zakładu kontynuowano jego modernizację, głównie w obszarze inwestycji zmierzających do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko oraz jego ochrony. W latach 2007-2008 wybudowano i uruchomiono instalację odsiarczania spalin, dzięki czemu emisja dwutlenku siarki spadła o 92%, a także spowodowała redukcję emisji innych zanieczyszczeń, takich jak chlor, fluor czy rtęć.

CEZ Skawina zrealizowała również szereg inwestycji w zakresie ograniczenia emisji hałasu, z uwagi na sąsiadujące z nią tereny podlegające ochronie akustycznej. Najważniejszą z nich było wyciszenie pracy kotłowni poprzez wybudowanie ekranu akustycznego, z łukowym zadaszeniem o wysokości ok. 24 metrów. Aktualne pomiary akustyczne w otoczeniu CEZ Skawina nie wykazują przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu do środowiska w kierunku najbliższej zabudowy mieszkaniowej podczas normalnej pracy elektrowni.

Ciepło zamiast smogu?

Problem smogu dokucza mieszkańcom Krakowa i Skawiny przez większość okresu grzewczego. Osoby, które korzystają z ciepła sieciowego, wybierają tym samym najprostszy i najbardziej ekologiczny sposób ogrzewania pomieszczeń.
CEZ Skawina oferuje możliwość wsparcia finansowego dla inwestorów chcących przyłączyć się do sieci cieplnej oraz proponuje mieszkańcom przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego, m.in. poprzez program „Ciepło dla Krakowa”. W ramach programu inicjowane są liczne kampanie edukacyjne dla osób rozważających wymianę źródeł ciepła, jak i kształtujące postawy proekologiczne wśród dzieci. Razem z lokalnymi mediami podejmowane są również wspólne działania budujące świadomość ekologiczną mieszkańców. CEZ Skawina jest również organizatorem Dnia Drzwi Otwartych, corocznego wydarzenia, podczas którego goście mogą zwiedzić wnętrze zakładu oraz wziąć udział w ekologicznych zabawach.

Plany na przyszłość

CEZ Skawina nieustannie modernizuje zakład oraz udoskonala bezpieczną produkcję energii. Planowane są dalsze inwestycje zwiększające jej wydajność. W latach 2018-2020 planowana jest budowa instalacji odazotowania spalin. Dzięki realizacji tej inwestycji skawińska elektrownia spełni zaostrzone limity emisyjne dla dużych źródeł spalania paliw. Jednocześnie Grupa CEZ zamierza nadal aktywnie angażować się w proekologiczne inicjatywy oraz utrwalać wśród mieszkańców Skawiny i Krakowa wizerunek odpowiedzialnego i dobrego sąsiada.

Partnerzy