Wrzesień 26, 2010

Taryfy

Przedsiębiorstwa energetyczne ustalają taryfy dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 kwietnia – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz w wydanych w oparciu o tę ustawę przepisach wykonawczych. W zakresie ciepła jest to rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, zwane rozporządzeniem taryfowym.

Przedsiębiorstwa energetyczne samodzielnie ustalają taryfy i przedstawiają je Prezesowi URE do zatwierdzenia – odpowiednio do zakresu posiadanych. Prezes URE zatwierdza taryfę bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami art. 44-46 ustawy – Prawo energetyczne.

Taryfy przedsiębiorstw energetycznych w zakresie ciepła są publikowane w dzienniku urzędowym województwa, na którego terenie przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło, są także udostępniane odbiorcom w Biurach Obsługi Klientów przedsiębiorstw energetycznych oraz na ich stronach internetowych.

Źródło: URE

Partnerzy