Wrzesień 26, 2010

Świadectwa energetyczne budynków

Informacje zawarte w świadectwie mają umożliwić właścicielowi, najemcy lub użytkownikowi obiektu orientacyjne określenie rocznego zapotrzebowania na energię, a więc kosztów utrzymania związanych z zapotrzebowaniem na ciepło.

Co to jest certyfikat energetyczny?

To dokument określający wielkość zapotrzebowania energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku czy lokalu. Na wielkość tą składa się ilość energii niezbędnej do ogrzewania (c.o.), przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), chłodzenia, wentylacji oraz w przypadku obiektów użyteczności publicznej także oświetlenia.
Do wyliczeń bierze się pod uwagę stałe, obiektywne cechy budynku, a nie pomiar zużycia energii. Podstawą do sporządzenia oceny jest określona w projekcie budowlanym lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji projektowej – wyznaczana w wyniku inwentaryzacji charakterystyka energetyczna budynku.

Przepisy prawne

Obowiązek sporządzania świadectw energetycznych budynków wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Przepisy unijne zostały przeniesione na prawo polskie przez ustawę z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy. Obowiązują również: prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373), akty wykonawcze oraz trzy rozporządzenia (podpisane przez ministra infrastruktury 6 listopada 2008r.) niezbędne do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej, które określają m.in. metodologię obliczania charakterystyki energetycznej budynku wzory świadectw.

Od kiedy i kogo obowiązuje?

Od 1 stycznia 2009 posiadanie świadectwa energetycznego jest obowiązkowe dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu zmianie uległa jego charakterystyka energetyczna.
Każdy inwestor zobowiązany został dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Nabywcy lub najemcy, któremu jest sprzedawany lub wynajmowany budynek lub lokal mieszkalny powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej. Brak świadectwa nie jest jednak warunkiem dokonania transakcji. Jego brak nie stanowi formalnej przeszkody do sprzedaży lub najmu. Nie ma również żadnych sankcji administracyjnych czy karnych za nieposiadanie świadectwa dla zbywanej nieruchomości. Zarówno jednak kupujący, jak i najemca nieruchomości może takiego świadectwa zawsze zażądać.

Kto został zwolniony z obowiązku posiadania świadectwa?

Z posiadania świadectwa energetycznego zwolnione zostały budynki:

  • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
  • przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
  • mieszkalne służące gospodarce rolnej;
  • przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;
  • mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  • wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.


Ważność świadectwa energetycznego

Świadectwo energetyczne ważne jest 10 lat, pod warunkiem nieprzeprowadzania w tym czasie robót budowlanych, które spowodowały, że zmianie uległa charakterystyka energetyczna budynku (w tym przypadku należy sporządzić nowe świadectwo).

Partnerzy