Wrzesień 26, 2010

Słownik pojęć

Audyt energetyczny
Założenia do projektu budowlanego zawierające wskazanie optymalnego rozwiązania dotyczącego termomodernizacji obiektu, szczególnie informacje na temat kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, którą to przedsięwzięcie przyniesie. Niezbędny do uzyskania premii termomodernizacyjnej.

Automatyka ciepłej wody użytkowej
Elektroniczne i mechaniczne urządzenia pozwalające dostarczać ciepłą wodę z węzła cieplnego do mieszkań, bez potrzeby ingerencji człowieka.

Automatyka pogodowa

Część węzła cieplnego pozwalająca na dostosowywanie dostarczanego do mieszkań i biur ciepła do temperatury na zewnątrz.

Centralne ogrzewanie (c.o.)
System instalacji pozwalający na ogrzewanie budynków ciepłem uzyskanym z sieci ciepłowniczej lub własnego pieca w budynku.

Certyfikat energetyczny
To informacja na temat charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu. Sporządza się go na podstawie oceny energetycznej budynku, po dokonaniu której następuje przyporządkowanie budynkowi klasy energetycznej. Dokument musi zostać przygotowany przez niezależnego eksperta – licencjonowanego audytora energetycznego.

Ciepłownia
Zakład produkujący wyłącznie ciepło poprzez podgrzewanie wody do wysokiej temperatury. Taki produkt trafia do przemysłu lub mieszkań.

Dostawca ciepła
Zajmuje się przesyłem i dystrybucją energii cieplnej – zwykle zakład energetyki cieplnej.

Elektrociepłownia
Zakład produkujący ciepło i prąd elektryczny w skojarzony ze sobą sposób.

Funkcjonalności węzła cieplnego

Z uwagi na funkcje/zadania węzła istnieje następujący podział na typy urządzeń:

  • jednofunkcyjne – centralne ogrzewanie lub ciepła woda użytkowa lub wentylacja;
  • dwufunkcyjne – centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa lub centralne ogrzewanie i wentylacja lub wentylacja i ciepła woda użytkowa;
  • trójfunkcyjne – centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa i wentylacja.

Sprzedawcy oferują najróżniejsze węzły. Urządzenia te najczęściej wykonywane są na indywidualne zamówienie, zgodnie z wymaganiami i potrzebami inwestora oraz lokalnymi warunkami techniczno-eksploatacyjnymi. Inne wykonywane są dla potrzeb domów jednorodzinnych, a inne dla dużych obiektów z rozbudowaną automatyką i instalacjami c.o., c.w.u. i klimatyzacją.

GJ (gigadżul)

Dżul (J) jest standardową jednostką energii. Gigadżul (GJ) to miliard dżuli, z kolei megadżul (MJ) to milion dżuli. Dżule i gigadżule powszechnie są zastępowana przez kilowatogodzinę (kWh). Jedna kilowatogodzina jest równa 3,6 milionom dżuli (3,6 MJ).

Grupa taryfowa
Grupa odbiorców, dla której stosuje się wspólny cennik.

Grupowy węzeł cieplny
Węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt.

Grzejnik (potoczna nazwa kaloryfer)
Wymiennik cieplny typu woda-powietrze – element układu ogrzewania pomieszczenia.

Instalacja wewnętrzna (odbiorcza)
Wszystkie rury i urządzenia od węzła ciepła do kaloryfera lub kranu z ciepłą wodą w mieszkaniu.

Kogeneracja

Wytwarzanie ciepła i prądu elektrycznego przy pomocy tych samych turbin w elektrociepłowni podczas jednego procesu technologicznego.

Licznik ciepła (ciepłomierz)
Miernik przepływającej energii cieplnej. Wskazuje, ile energii zostało dostarczone odbiorcy.

Moc cieplna
Ilość ciepła odebrana z nośnika w ciągu godziny.

Odbiorca
Każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa bądź energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

Odbiorca końcowy
Mieszkaniec domu ogrzewanego ciepłem z elektrociepłowni lub ciepłowni bądź firma, która korzysta z takiego ciepła.

Podzielnik ciepła
Czyli podzielnik kosztów ogrzewania. Służy do podziału kosztu ciepła, określonego na podstawie rachunków za ogrzewanie budynku, pomiędzy poszczególnych lokatorów wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Jest montowany na kaloryferach.

Przedsiębiorstwo ciepłownicze
Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła. Przedsiębiorstwo zajmuje się również przesyłaniem, dystrybucją oraz sprzedażą ciepła.

Przyłącze

Ta część sieci ciepłowniczej, która doprowadza ciepło do węzła.

Regulator
Urząd Regulacji Energetyki wypełniający zadania przypisane mu w prawie energetycznym.

Sezon grzewczy
Dawniej okres od późnej jesieni do wczesnej wiosny, w którym pracowały kotłownie lub ciepłownie i dostarczały ciepło do mieszkań i zakładów pracy. Obecnie nie ma takiego okresu – ciepło można otrzymywać praktycznie przez cały rok w zależności od warunków pogodowych.

Sieć ciepłownicza

Przesyłowa sieć rurociągów, którymi woda płynie do odbiorców – od źródła ciepła do węzła cieplnego.

System ciepłowniczy
Urządzenia i instalacje do wytwarzania, przesyłu i odbioru ciepła, które ze sobą współpracują.

Termomodernizacja
Są to działania mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie. Zakres termomodernizacji, jej parametry techniczne i koszty, określane są w audycie energetycznym. Obejmuje zarówno modernizację systemów ogrzewania i wentylacji, jak i struktury budynku oraz instalacji doprowadzających ciepłą wodę. Najczęściej przeprowadzane działania to docieplanie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana okien, wymiana lub modernizacja systemów grzewczych.

Termostat na grzejnik
Zawór odcinający lub otwierający dopływ ciepłej wody do kaloryfera w zależności od temperatury. Łatwe nastawianie umożliwia regulację temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach. Termostat reguluje automatycznie ilość wody przepływającej przez grzejnik.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy
Zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, dopuszczony do stosowania przez określone przepisy. Jego wskazania stanowią podstawę do obliczenia rachunków za ciepło.

Urząd Regulacji Energetyki (URE)
Kieruje nim prezes, powoływany na 5 lat przez premiera. Prezes decyduje m.in. o taryfach energetycznych i cenie ciepła. Ustala je tak, by zrównoważyć potrzeby ludzi i firm energetycznych.

Węzeł cieplny
Instalacja dla budynku lub kilku budynków, pozwalająca zamienić ciepło dostarczane z elektrociepłowni lub ciepłowni, na to, które trafia do naszych kaloryferów i kranów. Oprócz wymiennika ciepła i ciepłej wody użytkowej wyposażony jest w automatykę, pozwalającą na pracę bez udziału ludzi oraz licznik dostarczonego ciepła.

Wytwórca ciepła
Elektrociepłownia lub ciepłownia – firma zajmująca się wytwarzaniem ciepła.

Zewnętrzna instalacja odbiorcza
Odcinek instalacji odbiorczej, który łączy grupowy węzeł cieplny lub elektrociepłownię bądź ciepłownię z instalacjami odbiorczymi w budynkach.


Podstawowe akty prawne:

Prawo energetyczne
Ustawa regulująca rynek energetyczny w Polsce. Ustala podstawowe prawa i obowiązki uczestników tego rynku. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa; zasady i warunki zaopatrzenia oraz użytkowania paliw i energii, w tym ciepła; działalności przedsiębiorstw energetycznych oraz określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią.

Rozporządzenie przyłączeniowe
Rozporządzenie Ministra Gospodarki ze stycznia 2007 r., które określa zasady pracy systemów ciepłowniczych.

Rozporządzenie taryfowe
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z września 2010 r. regulujące zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Partnerzy