Grudzień 23, 2019

Prezes URE przyznał ponad 300 mln złotych premii kogeneracyjnej

Regulator rozstrzygnął pierwszą aukcję dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji przyznając dopłaty w postaci tzw. premii kogeneracyjnej.

Od 17 do 20 grudnia br. trwała pierwsza ogłoszona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aukcja na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostkach kogeneracji (wszystkie o mocy zainstalowanej od 1 do mniej niż 50 MW). Premia kogeneracyjna to dopłata do ceny rynkowej energii wytworzonej w procesie wysokosprawnej kogeneracji, która została wprowadzona do sieci i sprzedana. Celem jest wsparcie tej korzystnej dla  środowiska technologii oraz promowanie rozwiązań efektywnych energetycznie.

W wyniku rozstrzygnięcia aukcji, premią kogeneracyjną objęto ponad 3,6 TWh energii elektrycznej, a wartość premii przyznanej wytwórcom wyniosła ok. 308 mln zł. Wsparcie uzyskały nowe jednostki kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej prawie 32 MW, które zostaną wybudowane po rozstrzygnięciu aukcji, a premia dla nich będzie wypłacana od 2021 do 2038 roku. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią w tej aukcji wynosiła 6 TWh, zaś maksymalna wartość tej premii mogła wynieść ponad 1 mld zł.

Minimalna wysokość premii kogeneracyjnej, jaka zostanie wypłacona uczestnikom, którzy wygrali aukcję wyniosła 60 zł/MWh, natomiast maksymalna 98,13 zł/MWh.

W aukcji zadziałała tzw. reguła „wymuszenia konkurencji”. Zgodnie z tą regułą w przypadku, gdy ilość energii elektrycznej lub wartość premii kogeneracyjnej wynikająca z tej ilości objęta ofertami złożonymi przez uczestników danej aukcji nie jest większa niż maksymalna ilość lub wartość określona w ogłoszeniu, aukcję wygrywają uczestnicy, których oferty łącznie nie przekroczyły 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi przez nich ofertami.

Nabór na premię kogeneracyjną – bez rozstrzygnięcia
Od 18 do 20 grudnia br. regulator prowadził także nabór na premię kogeneracyjną indywidualną. Mogły w nim wziąć udział jednostki nowe i znacznie zmodernizowane, w obu przypadkach o mocy nie mniejszej niż 50 MW. W tym naborze nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania określone w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w związku z tym nabór nie został rozstrzygnięty.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż mogła zostać objęta premią kogeneracyjną indywidualną w wyniku naboru wynosiła 36 TWh, a jej maksymalna wartość ok. 4,3 mld zł.
Ustawa z grudnia 2018 roku o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji zastąpiła dotychczasowy system wsparcia oparty na świadectwach pochodzenia z kogeneracji, wprowadzając zgodny z regulacjami UE system wsparcia dla energii elektrycznej z jednostek kogeneracyjnych.

Nowy system ma ograniczyć niekorzystne zjawiska środowiskowe, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej, a także ma poprawić efektywność wykorzystania nośników energii poprzez rozwój wysokosprawnej kogeneracji.

Ustawodawca przewidział różne systemy i procedury wsparcia (aukcja – premia kogeneracyjna, nabór – premia kogeneracyjna indywidualna, premia gwarantowana, premia gwarantowana indywidualna), w zależności od wielkości jednostki oraz stopnia jej eksploatacji (istniejące/zmodernizowane/znacznie zmodernizowane/nowe):
  • istniejące i zmodernizowane jednostki kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej 1 – mniej niż 50 MW) oraz małe jednostki kogeneracji (do 1 MW) nowe, znacznie zmodernizowane, zmodernizowane, istniejące – dla nich przeznaczono nowy system wsparcia w postaci premii gwarantowanej;
  • nowe i znacznie zmodernizowane jednostki kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej 1 – mniej niż 50 MW) – mogą wziąć udział w aukcji i uzyskać premię kogeneracyjną;
  • nowe i znacznie zmodernizowane jednostki kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW) – w wyniku wygranego naboru mogą uzyskać wsparcie w postaci premii kogeneracyjnej indywidualnej;
  • istniejące i zmodernizowane jednostki kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW) – mogą uzyskać premię gwarantowaną indywidualną.
Źródło: www.ure.gov.pl

Partnerzy