Lipiec 11, 2023

Obliczanie taryfy na ciepło po nowemu. Trudniej będzie ją zmienić

Ministerstwo klimatu planuje zmianę sposobu kalkulacji taryf na ciepło, które przedsiębiorstwa ciepłownicze przedstawiają do zatwierdzenia Prezesowi URE. Zmiana rozporządzenia ma uniemożliwić kalkulowanie taryf na podstawie wskaźników z okresu wysokich cen. 

Opublikowany w poniedziałek projekt zmiany „Rozporządzenia ws. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło” przewiduje wykreślenie zapisu, który umożliwia kalkulowanie planowanego przychodu przedsiębiorstwa ciepłowniczego na podstawie wskaźników publikowanych przez Prezesa URE. 

Obliczanie taryf za ciepło na podstawie wzory a nie wskaźników prezesa URE

Wskaźniki te wynikają ze sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych, dotyczących minionego okresu, w którym dominowały wysokie koszty nośników energii – zaznacza się w uzasadnieniu. Funkcjonujące w okresie zwiększonych kosztów i wzrastającej inflacji dane uwzględniane w sprawozdaniach nie odzwierciedlały aktualnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw energetycznych – brzmi uzasadnienie.

W projekcie zakłada się więc, że do 1 stycznia 2028 r. wytwórcy będą ustalać planowany przychód na innych zasadach, korzystając ze specjalnego wzoru do obliczeń. Powrót to używania planowanego przychodu ciepła na podstawie wskaźników zawartych w algorytmie, możliwy będzie od 1 stycznia 2028 r. 

Zmiana obowiązującej taryfy tylko gdy wystąpią dwie przesłanki

Dodatkowo projektowana zmiana zakłada, że zmiana obowiązującej taryfy będzie mogła nastąpić po łącznym spełnieniu dwóch przesłanek: istotności i nieprzewidywalności.

Jak podkreśla się w Ocenie Skutków Regulacji, zmiana np. cen zakupu uprawnień do emisji CO2 lub zmiana cen paliw będzie musiała być nie tylko istotna, ale także nieprzewidywalna, aby zaistniała możliwość zmiany taryfy. Z tego względu wnioski o zmianę taryfy dla ciepła będą poddawane przez Prezesa URE szczegółowej analizie nie tylko ze względu na istotność, ale także ze względu na nieprzewidywalność zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej – zaznacza się w OSR. 

 

Źródło: pap/wnp.pl

Partnerzy