Marzec 13, 2023

Ministerstwo klimatu żąda zwrotu CO2 od dużej elektrociepłowni

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wszczęło wobec Elektrociepłowni Będzin sp. z o.o. postępowanie w sprawie zwrotu równowartości 9661 uprawnień do emisji CO2 o wartości ok. 3,8 mln zł. Możliwe są zmiany w akcjonariacie EC Będzin S.A.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wszczęło z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu równowartości 9661 uprawnień do emisji CO2 wydanych w 2022 r. spółce Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o. Wartość tych uprawnień wynosi ok. 3,8 mln zł.

W lutym informowano, że zarząd Elektrociepłowni Będzin sp. z o.o. przygotowuje wniosek o prolongatę terminu zwrotu nadmiarowo wydanych uprawnień do emisji bądź jego kompensatę z przydziałem darmowych uprawnień na rok 2023.

Skarb Państwa wyjdzie z akcjonariatu Elektrociepłowni Będzin S.A.?

Jest też inna ważna informacja dotycząca spółki. Do zarządu Elektrociepłowni Będzin S.A. wpłynęło od Towarzystwa Finansowego Silesia – które jest uprawnione do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa w EC Będzin S.A. – pismo, w którym TF Silesia poinformowała, iż planowane jest przekazanie przez Skarb Państwa jako aportu pakietu akcji EC Będzin S.A. na podwyższenie kapitału zakładowego TF Silesia.

Ponadto TF Silesia poinformowało, że jest gotowe podjąć rozmowy w celu zbycia pakietu akcji EC Będzin S.A., którymi będzie dysponował po ich wniesieniu na podwyższenie kapitału zakładowego TF Silesia. Obecnie Skarb Państwa ma 5,0 proc. akcji EC Będzin S.A.

Elektrociepłownia Będzin S.A. to spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, której siedziba, wbrew nazwie, znajduje się w Poznaniu.

Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o. to spółka zależna Elektrociepłowni Będzin S.A., która zajmuje się produkcją energii elektrycznej i ciepła, leżąca na granicy Będzina i Sosnowca.

Kłopoty EC Będzin z umorzeniem uprawnień do emisji CO2

Przychody grupy EC Będzin za pierwsze trzy kwartały 2022 roku wyniosły 216,7 mln zł i były dużo wyższe niż w tym samym okresie roku 2021, kiedy były one na poziomie 145,4 mln zł.

Grupa poniosła stratę na działalności operacyjnej w wysokości 59 mln zł, rok wcześniej strata ta wyniosła 61,1 mln zł.

Grupa EC Będzin za pierwsze trzy kwartały 2022 r. zanotowała stratę netto w wys. 63,6 mln zł, w tym samym okresie roku 2021 r. strata netto wyniosła 73,2 mln zł.

– Spółka zależna EC Będzin sp. z o.o., poniosła w 2021 oraz w 2022 roku istotną stratę, przede wszystkim w wyniku utworzenia rezerw na uprawnienia do emisji CO2, sytuacji makro i mikroekonomicznej, w tym niespotykanego wcześniej wzrostu cen uprawnień, paliw i utrudnionego dostępu do tych paliw na rynku oraz utrzymująca się niższa zamówiona przez głównego odbiorcę moc cieplna – tłumaczy EC Będzin.

– Bardzo wysokie koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 koniecznych do umorzenia ponad pół miliona emisji CO2 były dla spółki zagrożeniem związanym z ryzykiem utraty płynności – przyznaje EC Będzin.

Firma zwraca uwagę, że wysokie ceny uprawnień do emisji CO2 utrzymywały się w trzecim kwartale 2022 roku. W 2022r. spółka umorzyła 82 216 EUA z całkowitej ilości około 1,15 mln EUA koniecznych do umorzenia za lata 2020-21.

Jak zapewniono, zarząd spółki prowadzi rozmowy z właściwymi organami administracji publicznej w sprawie możliwości rozłożenia w czasie zobowiązania z tytułu umorzenia EUA oraz nadzwyczajnego złagodzenia kary, która może być nałożona za nieumorzenie uprawnień do emisji w terminie.

Jak dodano, firma podjęła również działania mające na celu ograniczenia emisji CO2 w roku 2022 i kolejnych latach poprzez współspalanie biomasy oraz bardziej efektywną eksploatację istniejących jednostek, wykorzystując w pełni ekonomikę produkcji w kogeneracji, co w efekcie będzie skutkować obniżaniem emisji.

EC Będzin produkuje ciepło dla Czeladzi oraz Sosnowca i Będzina.

 

Źródło: wnp.pl

Partnerzy