Styczeń 15, 2019

Dopuszczenia do systemu wsparcia kogeneracji po decyzji Komisji Europejskiej

Do dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej, przewidzianej w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, ze wspólnym rynkiem albo decyzji stwierdzającej, że mechanizm przewidziany w niniejszej ustawie nie stanowi pomocy publicznej, prezes URE nie wydaje decyzji o dopuszczeniu do poszczególnych systemów wsparcia oraz nie ogłasza aukcji i naboru – poinformował URE.

  • 10 stycznia 2019 roku została opublikowana ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji; wejdzie w życie 25 stycznia 2019
  • Przedmiotowa ustawa wprowadza nowe systemy wsparcia dla jednostek kogeneracji, zastępujące dotychczas istniejący mechanizm w postaci świadectw pochodzenia z kogeneracji
  • Przed otrzymaniem wsparcia, wszystkie jednostki kogeneracji będą musiały uzyskać decyzję prezesa URE o dopuszczeniu do udziału w odpowiednim systemie, postępowanie w tej sprawie prowadzone będzie na wniosek przedsiębiorcy – informuje URE

10 stycznia 2019 roku została opublikowana ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (dalej: „ustawa o CHP”), która wprowadza nowe systemy wsparcia dla jednostek kogeneracji, zastępujące dotychczas istniejący mechanizm w postaci świadectw pochodzenia z kogeneracji.

Ustawa wejdzie w życie w dniu 25 stycznia 2019 r. i w założeniach ma ograniczyć niekorzystne zjawiska środowiskowe, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej, a także ma poprawić efektywność wykorzystania nośników energii poprzez rozwój wysokosprawnej kogeneracji.

Powyższe cele mają zostać osiągnięte dzięki wsparciu w postaci premii dopłacanych wytwórcom do ceny energii elektrycznej w ramach następujących systemów:

1. aukcyjny system wsparcia – w formie premii kogeneracyjnej dla jednostek kogeneracji (nowych i znacznie zmodernizowanych) o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, które wygrają aukcje ogłaszane, przeprowadzane i rozstrzygane przez Prezesa URE;
2. system wsparcia w formie premii gwarantowanej (wysokość premii określana jest przez Ministra Energii w rozporządzeniu) dla:
jednostek kogeneracji (istniejących i zmodernizowanych) o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW;
małych jednostek kogeneracji (nowych, znacznie zmodernizowanych, istniejących lub zmodernizowanych), wchodzących w skład źródła o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW;
3. system wsparcia w formie premii gwarantowanej indywidualnej (wysokość premii ustalana jest indywidualnie w drodze decyzji Prezesa URE) dla jednostek kogeneracji (istniejących i zmodernizowanych) o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW;
4. system wsparcia w postaci naboru – w formie premii kogeneracyjnej indywidualnej dla jednostek kogeneracji (nowych i znacznie zmodernizowanych) o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW, które wygrają nabory ogłaszane i przeprowadzane przez Prezesa URE.

Przed otrzymaniem wsparcia, wszystkie jednostki kogeneracji będą musiały uzyskać decyzję prezesa URE o dopuszczeniu do udziału w odpowiednim systemie, postępowanie w tej sprawie prowadzone będzie na wniosek przedsiębiorcy – informuje URE.

URE podkreśla, że należy uwagę, że zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o CHP, do dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w niniejszej ustawie ze wspólnym rynkiem albo decyzji stwierdzającej, że mechanizm przewidziany w niniejszej ustawie nie stanowi pomocy publicznej, Prezes URE nie wydaje decyzji o dopuszczeniu do poszczególnych systemów wsparcia oraz nie ogłasza aukcji i naboru.

Na stronie URE został opublikowany zaktualizowany pakiet informacyjny dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej w jednostkach kogeneracji wraz z zaktualizowanym formularzem opisu techniczno-ekonomicznego dostosowanym do nowych przepisów.

Kolejne informacje i wyjaśnienia dla przedsiębiorców, w tym przykładowe wnioski o dopuszczenie do poszczególnych systemów wsparcia, będą sukcesywnie zamieszczane na stronie URE

W 2017 roku wynik finansowy brutto koncesjonowanych firm ciepłowniczych wyniósł ok.1,27 mld zł i był niższy o 30 proc. niż w 2016 r. Nakłady inwestycyjne w koncesjonowanym ciepłownictwie w 2017 roku wyniosły blisko 2,9 mld zł i były o 4,3 proc. mniejsze niż rok wcześniej; w 2016 inwestycje spadły o 33,2 proc.

Udział ciepła wytwarzanego w kogeneracji z produkcją prądu w produkcji ciepła ogółem ciepłowniczych firm koncesjonowanych w 2017 r. wyniósł 61 proc. i był taki sam jak rok wcześniej.
W 2017 roku paliwa węglowe stanowiły prawie 74 proc. paliw używanych do produkcji ciepła przez firmy koncesjonowane, a w przypadku samej kogeneracji wskaźnik ten wyniósł 69,4 proc.

 

źródło: wnp.pl

Partnerzy